מערכת רישום לצהרונים - בית מוריה

 

1.  בית מוריה יפעיל את הצהרונים בשנה"ל תשע"ט לפי תוכנית ניצנים, מחיר חודשי לצהרון יעמוד על 635 ₪ שימו לב שתשלום זה אינו כולל את כל פעילות הקיץ -רישום ופעילות קיץ יהיה בנפרד. הנני מתחייב לתשלום הנ"ל במתן פרטי אשראי או הוראת הקבע. ומתחייב לא לבטל תשלום עד סוף חודש 6/19.

2.  זמני פעילות הצהרון: 2.9.18 ועד ה30.6.19. בימים א – ה, בין השעות 14:00 – 17:00, בחלק מימי החופשה של מערכת החינוך תתקיים פעילות בצהרון במתכונת יום ארוך בין השעות 7:30 – 16:00 (רשימת הימים הארוכים תפורסם בהמשך). לא תתקיים פעילות בימי צום, כפי שהוגדר בלוח החופשות של משרד החינוך כמו"כ לא תתקיים פעילות בחוה"מ סוכות ופסח ו/או אסרו חג.

3.  ידוע לי כי התנאי לפתיחת יול"א תלוי בהרשמה של 22 תלמידים לפחות, במידה והתוכנית לא תפתח לא תהא לי טענה מסוג כלשהוא כלפי בית מוריה, במידה ובמהלך שנה"ל ירד מספר הילדים מתחת ל22, תהא בית מוריה רשאית להפסיק את הפעילות, כמו"כ בית מוריה רשאית לבצע במהלך השנה שינויים בכוח אדם, לאחד ו/או לפצל קבוצות והכל בהתאם לצורך.

4.  ידוע לי כי במקרה שלא יכובדו פרטי התשלום המפורטים לעיל בסעיף 1 ולא יחודשו תוך 7 ימים תבוטל השתתפות בני/בתי בתוכנית באופן מיידי ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.

5.  ידוע לי כי המקום בגן יובטח אך ורק לאחר קבלת שיבוץ סופי של העיריה, ולא תהיה לי שום טענה כלפי בית מוריה.

6.  ביטול רישום למסגרת יול"א יעשה בכתב בלבד לבית מוריה בפקס מס' 08-6288814 יש לאשר קבלת הפקס בטל' 08-6288812, בביטול רישום במהלך חודש הפעילות- יחויבו ההורים בתשלום בגין החודש השוטף.

7.  ידוע לי שלא יינתנו החזרי תשלום בגין היעדרות בני/בתי מכל סיבה שהיא לרבות ימי שביתות וימי בחירות וכן השבתת הגן בהנחיית פיקוד העורף. במידה והפעילות תופסק בשל כח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לבית מוריה.

8.  לבית מוריה הזכות במקרים חריגים, להפסיק פעילותו של ילד/ה בצהרון בשל אי התאמה/ התנהגות בלתי הולמת.

9.  ידוע לי כי במידה ויש לבני/בתי צרכים מיוחדים ו/או משולבת סייעת צמודה במהלך יום הלימודים הפורמאלי עלי ליידע את בית מוריה בעת הרישום. כמו"כ על ההורים לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם במהלך הצהרון. זהו תנאי הכרחי להשתתפות בצהרון.

10.  ידוע לי שבית מוריה מצלמת מהפעילויות המתקיימות בגנים לשימושה הפנימי, אין לי התנגדות לצילומים אלה.

11.  ידוע לי שבית מוריה היא רשת תורנית וההורים והילדים מתחייבים להגיע לגנים בלבוש צנוע והולם את רוח המקום.

הריני מאשר/ת כי קראתי את התקנון ומביע/ה את הסכמתי לתנאים האמורים בו.

הריני מאשר את התקנון: *

יש למלא התקנון
 
יש למלא שם פרטי
יש למלא שם משפחה
יש למלא מספר זהות ילד יש למלא מספר זהות ילד יש למלא מספר זהות ילד
יש למלא תאריך לידה ילד
{{txtLang.errPhoneHand}} {{txtLang.errPhoneNumberMin }} {{txtLang.errPhoneNumberMax }} {{txtLang.errPhoneHand2 }}
{{txtLang.errPhoneHand}}
יש למלא דוא"ל כתובת אימל אינה חוקית
גן *
יש למלא גן
יש למלא ישוב
יש למלא רחוב
 
 
יש למלא שם האב
יש למלא שם האם
יש למלא ת.ז. אב יש למלא ת.ז. אב יש למלא ת.ז. אב
יש למלא ת.ז. אמא יש למלא ת.ז. אמא יש למלא ת.ז. אמא